Mga Pilas Nitong Aklat
Pitikin (click) alinman at tuluyin,
o basahin sunud-sunod

‘Dapat Mabatid ng mga Tagalog’
Sa ‘Kalayaan,’ pahayagan ng Katipunan

‘Pag-ibig sa Tinubuang Lupa’
Tula ni Bonifacio sa ‘Kalayaan’

‘Huling Paalam’ ni Jose Rizal
Hiniram kay Josephine Bracken at Tinagalog

‘10 Kautusan’ ng mga anak ng bayan
Decalogo, 10 Commandments

Talaang Buhay ni Andres Bonifacio
Biography, at ang kasaysayan ng himagsikan

Sino si Andrés Bonifacio?
Katipunan ng mga anak ng bayan
Mga tuntunin ng ‘Katipunan’
Mga Pangaral ng ‘Katipunan’
3 Baytang ng ‘Katipunan’
Ang Pagpa-palaganap sa ‘Katipunan’
3 Tanong sa ‘Katipunan’
Lagda ng Sariling Dugo
Kasulatan sa Pagsapi at Pagsumpa
Nagsikap mabuhay ang ‘Katipunan’
Tutol si Rizal at mga ‘Mason’
Ang Mga Unang Pinuno ng ‘Katipunan’
‘Katipunan’ ng Bayang Maralita
Inusig ng Castila ang mga ‘Mason’
Kumampi na sa Himagsikan
3 Ulit nabunyag ang ‘Katipunan’
Binuo ang Pamahalaang Pambansa
Simula ng Paghihimagsik!
Ang Kagagawan ni Bonifacio
Paglupig sa Katipuneros
Pumasok ang mga Amerkano
Ang Katapusan ng ‘Katipunan’
Nagwakas ang Himagsikan
Ang ‘Magdiwang’ at ang ‘Magdalo’
Ang Pagpatay kay Bonifacio
Mabini: ‘Dapat Managot si Aguinaldo’
Ang Viuda ni Bonifacio
Mga takdang araw sa kasaysayan
Ang Pinagkunan ng Kasaysayan

Ang  Aklat  ni  Andres  Bonifacio
‘Ang Ama ng Himagsikan’

Ang mga sinulat ng ‘Dakilang Maralita’
ang kasaysayan ng kanyang pagkabayani, ng Katipunan,
at ng Himagsikan nuong 1896-1898

Sinulat ni Hermenegildo Cruz

Nuong 1922, at isinalin dito mula sa lumang Tagalog upang
mas madaling basahin at maunawaan ng kasalukuyang Pilipino

Balik sa itaas             Mga Bayaning Pilipino             Mga Kasaysayan ng Pilipinas             Sunod na kabanata